Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

PT-Personal                                                                                                                                                                                  Y-tunnus 2735560-2                                                                                                                                                              Jukolantie 1 01800 Klaukkala                                                                                                                                                  www.ptpersonal.fi 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Miia Liukkonen                                                                                                                                            personal.valmennus@gmail.com                                                                                                                                              040 5149534

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään yrityksen palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen markkinoimiseen ja kehittämiseen sekä siihen liittyvään viestintään sekä maksuliikenteen hoitamiseen. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot: nimi, yritys/yhdistys, puhelin, sähköposti
  • yleistiedot käytettyihin palveluihin liittyen
  • asiakkaan itse palveluita käyttäessään antamat tiedot
  • suoramarkkinointiin liittyvät suostumustiedot

Rekisteriin kerätään asiakkaan palveluiden käytön yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Lisäksi yritys voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen (e.Google Analytics) avulla anonyymiä käyttäjädataa. Palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta ja niiden käyttö voidaan estää tai tyhjentää. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Digitaalisten palvelujen käyttäjärekisterit

Palvelujen tuottamisen osana saatetaan hyödyntää erilaisia digitaalisia järjestelmiä.

  • Firstbeat Technologies Oy                                                                                                    https://www.firstbeat.com/fi/tietosuoja/asiakas-ja-markkinointirekisterin-tietosuojaseloste/

Palvelutahot toimivat käyttäjätietojen käsittelijöinä PT-Personal lukuun. Palveluun kirjataan palvelun käyttäjän itse antamat tiedot sekä käytön kannalta välttämättömät tunnistetiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että henkilötietojen siirto toteutetaan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Yritys on huolehtinut rekisterin tietoturvasta yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkinyt asianmukaisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin manuaalisesti kuin teknisesti ylläpidettäviin aineistoihin ja rekistereihin.

Rekisteristä vastaavalla taholla on ainoa pääsy rekisteriin vastaten rekisterin suojauksesta.

Tarkastusoikeus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa:

  • itseäsi koskevat henkilötiedot tai rekisterimerkinnät
  • oikeus tietojen oikaisemiseen tai tietojen tallentamiseen
  • peruuttaa suostumus rekisteröintiin
  • kieltää markkinointiin tai suoramarkkinointi

Tarkastusoikeutta varten on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee rekisterin päivityksen tai tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää kirjallisesti yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) tai antaa henkilölle perustellun ilmoituksen miksi vaatimukseen ei ole hyväksytty.